De Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de Postcoderoosregeling, bestaat niet langer. De regeling is vanaf 1 april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Sinds 1 april kan er aanspraak worden gemaakt op de 92 miljoen euro die dit jaar in de SCE-pot zit. Meer weten over de nieuwe SCE-regeling? Benieuwd of deze regeling ook voor u interessant kan zijn? Interesse in een collectief zonnedak? Neem vooral contact met ons op of lees er meer over.

——

De energietransitie is net zo zeer een noodzaak als een kans voor de samenleving. Omdat deze transitie per definitie met zich meebrengt dat de energievoorziening een decentraal karakter krijgt werken overal in Nederland mensen samen om door middel van energiebesparingsprogramma’s of projecten waarin energie wordt opgewekt de transitie vooruit te helpen. De overheid stimuleert dit omdat groen en duurzaam beter is maar ook omdat zij de samenwerking tussen burgers wil stimuleren. Zo is het werken aan verduurzaming op verschillende manieren energie voor de samenleving!

De coöperatieve energiesector groeit snel. Deze groei van lokale energie coöperaties wordt mede aangejaagd door financiële impulsen uit de PostCodeRoos regeling. Alleen samen lukt het om over te stappen de PostCodeRoos regeling stimuleert burgerinitiatieven om te komen tot opwek projecten voor duurzame energie en is hiervan een mooi voorbeeld. Hieronder staan een aantal rollen, en mogelijkheden voor u om mee te doen aan een project, beschreven die bij het realiseren van een project van belang zijn.

Meer informatie

Coöperatie (initiatiefnemers)

Het begin van een project ontstaat wanneer een aantal gemotiveerde mensen samen de handschoen oppakken en besluiten dat ook hun buurt of dorp zou moeten bijdragen aan de duurzame energievoorziening om daarbij er met elkaar ook financieel beter van te worden.

In veel gevallen wordt bij de voorbereiding van een project professionele ondersteuning gezocht, provincies en gemeenten stellen hiervoor vaak een startsubsidie beschikbaar.

Een initiatief komt in aanmerking voor de PostCodeRoos Regeling wanneer deze heeft voldaan aan alle voorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het oprichten van een coöperatie (vaak vormen de initiatiefnemers het coöperatie bestuur), het bij elkaar brengen van voldoende leden die deelnemen in het project, het laten plaatsen van de opwek installatie, en het aanmelden van de installatie bij keuringsinstantie CertiQ.

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan dan kan de coöperatie de beschikking aanvragen tot ‘aanwijzing voor de Regeling Verlaagd Tarief’ bij de Belastingdienst. Wanneer de beschikking is aangevraagd beoordeeld de Belastingdienst of de coöperatie aan alle voorwaarden heeft voldaan en ontvangt op basis hiervan een reactie.

Coöperatieleden (deelnemers)

Wanneer er bij u in de buurt een initiatief is ontstaan zult u op een gegeven moment de mogelijkheid krijgen aan een project deel te nemen door daarin te investeren. Op deze manier maakt u een project mede mogelijk, wekt u duurzame energie op en kunt u een financieel voordeel behalen.

De deelnemers worden lid van de (opwek) coöperatie. De coöperatieleden brengen de investering voor de zonnepanelen bij elkaar. Wanneer de zonnepanelen installatie draait en de coöperatie een aanwijzing van de Belastingdienst heeft verkregen, ontvangen de deelnemers de vrijstelling van energiebelasting op de energierekening van hun energieleverancier. Particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen allemaal lid worden van een coöperatie. Dit betekent dat iedereen kan deelnemen aan een PostCodeRoos project. Deelnemers aan een project moeten wel in de nabijheid – in de PostCodeRoos – van de productie-installatie wonen, een kleinverbruikersaansluiting hebben en natuurlijk zelf elektriciteit verbruiken.

Dak- of locatie eigenaar

PostCodeRoos projecten worden doorgaans gerealiseerd op locaties die eigendom zijn van derden. Dit kunnen bijvoorbeeld daken van agrariërs, bedrijven of maatschappelijke instellingen zijn. Een zonnepaneel heeft een oppervlakte van ongeveer 1,7 m2. Bij een project van 200 zonnepanelen op is een oppervlakte van ongeveer 400 m2 meter nodig. De coöperatie maakt 15 jaar gebruik van de desbetreffende locatie. Om dit juridisch vast te leggen wordt een opstaprecht gevestigd bij de notaris. In een opstalovereenkomst wordt omschreven dat de coöperatie het recht heeft om (een deel) van de locatie 15 jaar te gebruiken. Ook wordt in deze overeenkomst geregeld wat de eventuele vergoeding is die de locatie eigenaar ontvangt voor het beschikbaar stellen van het dak of de grond. Wat deze vergoeding is hangt af van de wensen van de locatie eigenaar en de mogelijkheden die de business case van de coöperatie biedt. Een PostCodeRoos project heeft een looptijd van 15 jaar, de technische levensduur van de panelen is veel langer. Onderdeel van de afspraken is ook wat er na 15 jaar met de opwekinstallatie zal gebeuren, in veel gevallen gaat deze dan over naar de dak- of locatie eigenaar.

De opgewekte elektriciteit wordt ingevoed op het net. Hiervoor wordt, op aanvraag van de coöperatie, door de netbeheerder een aparte aansluiting geplaatst. Dit is een zogenaamde ‘zuivere teruglevering-aansluiting’ waardoor alleen energie wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Er wordt ook een aparte meterkast geplaatst waar de zonnepaneleninstallatie en de ‘zuivere teruglevering-aansluiting’ aan elkaar worden verbonden.

In verband met de af te sluiten verzekeringen door de coöperatie is het van belang dat vast staat dat het dak sterk genoeg is om de opwekinstallatie te dragen.